Search form

Mák 14:32

Yesu arɛ nɨkmʉɛt amɛm mɔ́nkɨ anɛ bábhɨŋɨ bɛ Gɛtsɛ́mani

(Mt 26.36-46; Lk 22.39-46)

32Yesu arɔk yɛ nɛbhʉɛt anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Gɛtsɛ́mani nɛ baghɔkɔ́ bhi. Arɛ́, aghati bhɔ bɛ, “Chɔkɔ́ ká fa, mɛ̌tɛn mmʉɛt ambɨ ndu mɛnɨkmʉɛt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index