Search form

Mák 14:33

33Asɔt Píta nɛ Jems nɛ Jɔ̌n arɔk nɛ bhɔ́. Arɔp nsónso nɛ basɛ́mɛ́ antɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index