Search form

Mák 14:36

36Ndu nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛni arɛm bɛ, “Ɛta, Ɛtaya! Ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́cha wɔ ɛ́pú. Kʉ nkɔ́p ɛsɔŋɔri ɛnɛ ámfʉɛ́t mɛ ansɛm nti. Kɛ ɛ́kɛ́ bhák mbɔ ɛnyǔ mɛ̌yáŋ, ɛ́mbák chi mbɔ ɛnyǔ ɔ́yàŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index