Search form

Mák 14:37

37Afate yɛ, apɛtnsɛm ntá baghɔkɔ́ bhi abhɛn bati arat. Aghɔ bhɔ ndu bábhʉ̀rɛ kɛnɔ́. Aŋɛmɛ bhɔ́ abhɛp Píta bɛ, “Símun, bǎbhʉrɛ chi kɛnɔ́? Bǎpú kwáy bɛ́chɔkɔ pě yɛ̌ chí ndǔ nɛŋɔkɔ́ nywɔp nɛ́mɔ́t-ɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index