Search form

Mák 14:39

39Apɛt arɔ bhɔ́ arɔk anɨkmʉɛt ntá Mandɛm ɛnyumɔt mbɔ ndɔŋ anɛ mbɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index