Search form

Mák 14:4

4Ɛkʉ mbɔk bo abhɛn bachi arɛ chɔkɔ bábéntɨ tontó, mándɛmɛ nɔkɔ nɛ batɨ bɛ, “Mɔ́ngɔrɛ́ nɛ ǎchɔ̀ŋti bawɛrɛ́riɛp amɛn ndaká yí?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index