Search form

Mák 14:40

40Apɛtnsɛm, aghɔ́ bhɔ bati arat ndu bápɛt bákwɛ́nɛ́ kɛnɔ́. Bápú kwáy nyaka bɛ́chɔ́kɔ pě ndǔ kɛnɔ́ kɛ́jwí bhɔ amɨ́k. Bɔ́ kɛrɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bákway bɛghati yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index