Search form

Mák 14:41

41Yesu arɔ bhɔ arɔk. Ápɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ nsɛm ndɔŋ anɛ ajwi ɛrat, arɛm ntá yap bɛ, “Bǎbhʉɛ́t bɛbhʉrɛ kɛnɔ́? Bǎbhʉɛ́t bɛ́ywěmʉɛrɛ? Ɛ́kway nɔ! Mpok akway anɛ bákɛm Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm mánchyɛ ntá bǒbɛbʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index