Search form

Mák 14:43

Bákɛ́m Yesu

(Mt 26.47-56; Lk 22.47-53; Jn 18.3-12)

43Ɛnɛ́ Yesu abhʉɛ́t bɛrɛm nɔ nɛ baghɔkɔ́ bhi, ngɔ̌k aywi amɔt ndǔ abhɛn bati byo nɛ apay anɛ aka nnyɛ́n bɛ Júdas, achwɔp nɛ bɛyǎ bho. Bǒ bhɔ bábhák nɛ bɔakparɛnja nɛ nkɨ́k amɔ. Bǒbati bachiǎkap, nɛ batɔŋ ɛbhé Moses, nɛ bǒbati ɛtɔk kɛ̌ bátó nyaka bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index