Search form

Mák 14:44

44Júdas anáŋ achyɛ́ nyaka bhɔ ɛrɨŋ ɛnɛ ɛ́kwák bɔ mándɨŋɨ Yesu. Akʉ nɔ́, ndǔ ághátí bhɔ́ bɛ, “Mmǔ anɛ mɛ̌bhɛnɛ chɔŋ chí yi. Kɛ́m ká yi mǎndɔk nɛ yi bɛ ákɛ́ bʉɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index