Search form

Mák 14:45

45Áchúɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ ɛbhak ɛnɛ́ Yesu achi, arɔk akaka yi bɛ, “Ntɔŋ!” Abhɛnɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index