Search form

Mák 14:49

49Nchí nyaka nɛ bhe amɛm ɛkɛrákap Mandɛm nɛ́njí nɛnji ntɔŋ nɔkɔ, be kɛkɛ́m mɛ. Kɛ ɛchi ɛnyu ɛnɛ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ básɨ́ŋɨ́ amɛm Ɛkáti Mandɛm ɛ́mfú tɛtɛp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index