Search form

Mák 14:5

5Bákway mbʉ bɛ́ti mɔ anchyɛ nkáp anɛ́ áyá ɛ́chá nkáp anɛ nkʉbɛtɨk ányiɛ ndǔ mmiɛ, mánsɔt nkáp wu mánchyɛ ntá bachɛ́bhɛ́ bho.” Bǒbhɔ bábho bɛji mɔ́ngɔrɛ́ wu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index