Search form

Mák 14:51

51Ɛsakámu amɔt abhak arɛ́ anɛ áchi nɛ ndɛn amʉɛt nɛ́nɛ́p. Are koŋo Yesu. Báyaŋ nyaka bɛkɛm yi,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index