Search form

Mák 14:53

Básɔ́t Yesu ntá bataŋá manyé

(Mt 26.57-68; Lk 22.54-55, 63-71; Jn 18.13-14, 19-24)

53Básɔt Yesu bárɔ́k ntá mǔngo bachiǎkap Mandɛm. Bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ bo batí ɛtɔk nɛ batɔŋ ɛbhé Moses báchɛm arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index