Search form

Mák 14:56

56Bɛyǎ bho bápú barak bábáy yi antí, kɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ́ bárɛ́mɛ́ kɛbhák ɛnyumɔt mbɔnyunɛ báchi nyaka bɛyɔŋ bɛyɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index