Search form

Mák 14:60

60Mǔngo bachiǎkap Mandɛm afaté bɛsí bo ɛchɛmɛ ɛyɔ abhɛ́p Yesu bɛ, “Ɔbhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkɛmɛ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǒ bhɛn bárɛ̀m bɛ ɔkʉ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index