Search form

Mák 14:61

61Yɛ̌ nɔ́, Yesu achɔkɔ kpák, akɛrɛm yɛ̌nyɨŋ. Mǔngo bachiǎkap Mandɛm apɛt abhɛ́p yi bɛ, “Wɔ kɛ ɔ́chí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, wɔ kɛ ɔ́chí Mmɔ Mandɛm Mmu sɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛbɨti?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index