Search form

Mák 14:62

62Yesu akɛmɛ bɛ, “Chi mɛ, nɛ chɔŋ mǎngɔ Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm chɔkɔ ndǔ ɛnɔk kɛnókó ɛbhe awɔ́nɛm Mandɛm bɛtaŋ mɛnkɛm. Chɔŋ mǎngɔ ndǔ Mmu anɛ áfú amfay átwɔ̀ amɛm nɛbháŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index