Search form

Mák 14:63

63Yesu akɛmɛ nɔkɔ nɔ, mǔngo bachiǎkap wu akɛ́m ndɛn ɛnɛ́ ɛ́chi yímbɔŋ amʉɛt adak. Arɛm bɛ “Sɛ́pɛ́t sɛ́yàŋ batísiɛ́ mántwɔ́ mándɛ́m ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ́ ndaká yí?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index