Search form

Mák 14:64

64Bǎghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi árɛ́mɛ́ ndu bɛ́tɔ̀ŋ bɛ́ ǎyɛnti mmʉɛt nɛ Mandɛm. Bǎkaysi bɛ yi? Báká ɛyɔŋ ɛ́mɔt bɛ mángwáy yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index