Search form

Mák 14:65

65Mbɔk ɛyap bábho bɛ́páti Yesu batiɛ́ amʉɛt. Básɔt ndɛn bágwɔt yi amɨ́k. Báre dɛpti yi mándɛm nɔkɔ bɛ, “Ghatí bhɛsɛ! Agha ádɛ́bhɛ́ nɔ́ wɔ?” Babhabhɛri básɔt yi. Ndu bárɔ̀ŋ, mándɛpti nɔkɔ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index