Search form

Mák 14:66

Píta arɛm bɛ abhɨ́kɨ́ rɨŋɨ Yesu

(Mt 26.69-75; Lk 22.56-62; Jn 18.15-18, 25-27)

66Ɛnɛ́ Píta ábhʉɛ́t amɛm sɛnta mǔngo bachiǎkap Mandɛm, ngɔrɛ́ bɛtok aywi amɔt arɔk ɛbhak ɛnɛ Píta achi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index