Search form

Mák 14:67

67Ághɔ́ nɔ́kɔ́ yi ndǔ áwàk ngó, ayɨŋɨ yi dǐǐ arɛm bɛ, “Wɔ nkwɔ́ ɔchí mbʉ́ nɛ Yesu mmu Násárɛt-nɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index