Search form

Mák 14:68

68Píta ataŋa, arɛm bɛ, “Mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́rɛ̀m. Mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ ntí nɛ nnɛt arɛ́.” Arɛm nɔkɔ nɔ, afa arɔk ate ndǔ nyǔbha ɛnɛ sɛnta, [nkúbhɛ́ mpok ɛyɔ nnɛ́m nkɔk akók].

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index