Search form

Mák 14:69

69Ngɔrɛ́ bɛtok wu aghó yi arɛ́, apɛt abho bɛrɛm ntá bo abhɛn báchi arɛ téé bɛ, “Mmǔnɛ achi mmǔ ywi nkwɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index