Search form

Mák 14:7

7Bachɛ́bhɛ́bho báchí nɛ bhe mpoknkɛm. Yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ mmu ákɔ́ŋɔ́, ánkwák bhɔ. Kɛ mpú bhak chɔŋ nɛ bhe mpoknkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index