Search form

Mák 14:71

71Ndɔŋ ayɔ, Píta arɛm bɛ, “Mandɛm ántɛ́msí mɛ mbák mɛ̌sɛ̀ chi nsé! Mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ mbɔ̌ŋ mmú anɛ bǎrɛ̀m nɔ ɛ̌ti yi!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index