Search form

Mák 14:72

72Nkúbhɛ́ mpok ayɔ, nnɛ́m nkɔk akók ndɔŋ anɛ́ ajwí ɛ́pay. Píta atɨk ndǔ Yesu ághátí yi bɛ, “Nkɔk apɛrɛ́ kók ndɔŋ ɛpay, chɔŋ ɔ́ndɛm ndɔŋ ɛrat bɛ ɔbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛ.” Agbɔkɔ kɛbhɔ, are di.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index