Search form

Mák 14:8

8Akʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ yi ábhɔ́ŋɔ́ mbi bɛkʉ ntá ya. Awátí mɛ nɛ bawɛrɛ́riɛp kɛ mpok bɛ́bhɛ́mɛ mɛ ankwáy.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index