Search form

Mák 14:9

9Dɨŋɨ́ ká tɛtɛp bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak ɛnɛ́ bághàti Mbok Ndɨ́ndɨ́ ndǔ mmɨk nkɛm, chɔŋ bo mándɛm ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ́ mɔ́ngɔrɛ́ anɛ ákʉ́.” Nɛ ndǔ bo bárɛ̀m ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ́ yi ákʉ́, chɔŋ mántɨ́k nɔkɔ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index