Search form

Mák 15:1

Bárɔ́k ntá Páílet nɛ Yesu

(Mt 27.1-2, 11-14; Lk 23.1-5; Jn 18.28-38)

1Bětí běti, bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ bǒbati ɛtɔk nɛ batɔŋ ɛbhé Moses báte ɛyu nɛ nkwɔ́ ɛchɛmɛ́ bǒbati ɛtɔk báchák mankɛm. Báfyɛ́ yi ngɛm amɔ́, básɔt barɔk ntá Páílet, mmu Rom anɛ achi nyaka gɔ́bhanɔ atú Judɛ́ya mpok yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index