Search form

Mák 15:10

10Páílet arɨ́ŋɨ́ nyaka sayri bɛ bǒbati bachiǎkap bákɛm Yesu bátwɔ ntá yi nɛ yi chi ɛ̌ti mpabhamɨ́k.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index