Search form

Mák 15:12

12Páílet abhɛ́p bɔ́ bɛ, “Bǎyaŋ yɛ bɛ nkʉ yi nɛ mmu anɛ bǎbhɨŋɨ bɛ́ Mfɔ bo Israɛl?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index