Search form

Mák 15:14

14Kɛ Páílet abhɛ́p bɔ́ bɛ, “Ntɨkɨ ɛbɛ́ptí ndak yi ákʉ́?” Kɛ ngɛ́mtáy bǒbhɔ bápɛt báre bɨk nɛ bɛtaŋ bɛ, “Dɛm mángó yi ndǔ ɛkotákátí!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index