Search form

Mák 15:15

15Ndu Páílet áyàŋ nyaka bɛkʉ mbɔ ɛnyǔ bɛyǎ bǒbhɔ báyàŋ, afɛrɛ Barábas ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Achyɛ ɛyɔŋ bádɛ́n Yesu nɛ ɛ́kpá. Achyɛ yi ntá yap bɛ́ mángó ndǔ ɛkotákátí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index