Search form

Mák 15:16

Batɛmɛ́ nɛnu báré yɔkɔ Yesu

(Mt 27.27-31; Jn 19.2-3)

16Batɛmɛ́ nɛnu básɔt yi bárɔk amɛm áchá gɔ́bhanɔ. Bábhɨŋɨ batɛmɛ́ nɛnu báchák mankɛm nɛbhʉɛt amɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index