Search form

Mák 15:17

17Báfyɛ́ yi nkú chu amʉɛt anɛ ágháká yi tɛ bɛkak. Básɔt bɔ̌batábhɛ́nɔk abhɛ́n báchí nsěnse mánɨ́ ntá báfyɛ yi anti bɛ chi ayǐ nta kɛfɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index