Search form

Mák 15:19

19Báre dɛpti yi anti nɛ mɛnɔk. Mámpati nɔkɔ yí batiɛ́ amʉɛt nɛ mántɛp nɔkɔ mánɛ́n bɛsí bhi mbɔ́ bɛ báchyɛ̀ nɔ yi chi kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index