Search form

Mák 15:20

20Bápɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ bɛ́yɔ́kɔ yi, báfɛ́rɛ nkú chu yi amʉɛt, básɔ́t ɛyi yímbɔŋ bákɛ́mɛ yi amʉɛt. Básɔ́t yɛ yi bárɔ́k bɛgo ndǔ ɛkotákátí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index