Search form

Mák 15:21

Bágó Yesu ndǔ ɛkotákátí

(Mt 27.32-44; Lk 23.26-43; Jn 19.17-27)

21Ɛnɛ́ bárɔ̀ŋ, bátɛmɛri mmǔ ɛtɔk Sírene amɔt anɛ aka nnyɛ́n bɛ́ Símun ndu áfú ɛbhɨ árɔ̀ŋ ɛtɔk. Mányiɛrɛ yi ámpɔ́kɔ́ ɛkotákátí Yesu. Símun achi nyaka chi Aleksánda nɛ Rúfɔs.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index