Search form

Mák 15:23

23Báchyɛ yi mmɛ̌m amɛn báchɔ́bhɛ́ nɛ babhé amɛn bábhɨŋɨ bɛ myrrh. Kɛ Yesu kɛnyu mɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index