Search form

Mák 15:24

24Bágó yi ndǔ ɛkotákátí. Básɔt ndɛn ɛyi bɛkɔ́rɛ. Bágʉɛp ɛbháŋá bɛ́rɨŋɨ anɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́sɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index