Search form

Mák 15:26

26Amfǎy ntí Yesu, ndǔ ɛkotákátí, ɛbhɔk ɛnɔk ɛbhak babhát. Básɨŋ arɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́kʉ kɛ báway yi. Básɨŋ bɛ, “Mfɔ bo Israɛl.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index