Search form

Mák 15:27-28

27-28Bágó nkwɔ ngɛ́bhɛ́ ntantaŋ amɔt ndǔ ɛyi ɛkotákátí ɛbhe awɔ́nɛm Yesu. Bákʉ́ ɛnyumɔt nɛ achák ɛbhe awɔghɔ yi. 29Bo abhɛn báfʉɛrɛ́ fʉɛ́t, bágháká nyaka arɛ mántě, mánka nɛ batí, mánsɔkɔti nɔkɔ yi bɛ, “Aha! Wɔ mmu ɔ́kway mɛmokoti ɛkɛrákap Mandɛm, nɛ ɔ́nte yɔ́ ndǔ manywɔp arat!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index