Search form

Mák 15:32

32Dɔ̌ ká sɛ́ngɔ́ ndǔ Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, Mfɔ bo Israɛl, áfa ndǔ ɛkotákátí ansɛp amɨk. Mbák ánsɛ́p amɨk, chɔŋ sɛ́noko bɛ́ Mandɛm kɛ átó yi.” Baghɛ́p abhɛn bati apay báre sɔkɔti Yesu nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index