Search form

Mák 15:33

Yesu agú ndǔ ɛkotákátí

(Mt 27.45-56; Lk 23.44-49; Jn 19.28-30)

33Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ nkárɛ́nká byo nɛ ɛpay nɛ ngósí, ɛjuri ɛ́kwɛ́n ɛtɔk ɛnkɛm. Ɛ́bhák kpátɛ nkárɛ́nká ɛ́rát nɛ ngósí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index