Search form

Mák 15:36

36Mmǔ wap amɔt ajiɛt arɔk asɔt ɛkuchá agwɔ́t antí mɔ́nɔk asɛbhɛ yɔ́ amɛm ɛchyɛ́ mmɛ́m. Asá amfay, atɛmɛ Yesu anyu bɛ́ ánsɔ́k. Arɛm bɛ, “Dɔ̌ sɛ́ngɔ́ mbák Ɛláija ǎtwɔ̀ bɛfɛrɛ yi ndǔ ɛkotákátí nɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index