Search form

Mák 15:39

39Mǔnti nkwɔ batɛmɛ́ nɛnu bɛsa bɛtay anɛ áté áyìŋɨ Yesu aghɔ́ ɛnyu yi ágú. Ɛkʉ arɛm bɛ, “Tɛtɛp, mǔnɛ achi mbʉ chi Mmɔ Mandɛm!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index