Search form

Mák 15:4

4Páílet apɛt abhɛ́p yi bɛ, “Ɔ́bhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ yɛ̌nyɨŋ bɛ́kɛ́mɛ? Ghok bɛbɛ́pti mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bárɛ̀m bɛ́ ɔ̌kʉ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index